kovovýroba
Kovovýroba


stavebníctvo a doprava
Stavebníctvo a doprava


drevovýroba
Drevovýroba


Štatút

Štatút spoločnosti je základnou organizačnou normou spoločnosti. Stanovuje vnútornú organizáciu spoločnosti, vzťahy nadriadenosti a podriadenosti jeho útvarov, vymedzuje vnútorné právomoci a zodpovednosti a z toho vyplývajúce vzťahy medzi jednotlivými organizačnými jednotkami. Určuje hlavné úlohy úsekov, divízií, oddelení, referátov a komisií, vzťahy medzi nimi, všeobecné povinnosti, kompetencie a rozsah zodpovednosti zamestnancov spoločnosti.

1. ÚVOD

Štatút stanovuje rozhodujúce oblasti činností v procese riadenia a je základom pre spracovanie dielčích organizačných noriem, funkčných schém a popisov pracovných miest.

Stanovuje hlavné náplne činností útvarov, za ktoré sú tieto zodpovedné voči konateľovi spoločnosti. Podrobnejšie prerozdelenie zodpovednosti a právomocí pri zabezpečovaní týchto činností na jednotlivé funkcie stanovujú vedúci jednotiek priamo v Kartách pracovných miest a príslušných organizačných smerniciach, resp. inej dokumentácie, ktorá je súčasťou systému riadenia kvality v spoločnosti.

Štatút spoločnosti určuje organizačnú štruktúru až na úroveň referátov a komisií a stanovuje im rámcové hlavné úlohy. V zmysle stanovených úloh vykonávajú útvary aj ďalšie činnosti, ktoré nie sú uvedené v tomto organizačnom poriadku, ale sú nevyhnutné k plneniu ich funkcií ( podrobný rozpis úloh jednotlivých útvarov a vymedzenie pracovných náplní zamestnancov je obsiahnutý v nižších organizačných normách ).

Štatút spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti a je záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti

2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

2.1 ZRIADENIE SPOLOČNOSTI

Pôvodná firma PEPAS , ako fyzická osoba, bola založená dňa 13. júna 1989 na základe Rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici.

Dňa 20.5.1991 bola firma PEPAS spoločenskou zmluvou pretransformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Spoločenskou zmluvou zo dňa 12.5.1992 prešla spoločnosť PEPAS s r.o. do súčasnej podoby. Dňom 1.4.1997 sa dcérskymi spoločnosťami firmy PEPAS s r.o. stali :

PEPAS P spol. s r.o. založená 24.9.1994 zánik 1.10.2004

TIGNUM spol. s r.o. založený 30.12.1993

SB GASTRO spol. s r.o. založená 7.2.1994 zmena názvu na SB spol. s r.o. 27.5.2004

Všetky tieto spol. s r.o. pôsobia ako samostatné právne divízie v spoločnosti PEPAS.

2.2 PREDMET ČINNOSTI

PEPAS spol. s r.o.

- vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
- obchodná, sprostredkovateľská a odbytová činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
- zámočnícke práce
- sprostredkovávanie kúpy a predaja nehnuteľností

PEPAS P spol. s r.o.

- vykonávanie dopravných stavieb
- vykonávanie inžinierskych , bytových a občianskych stavieb
- vykonávanie priemyselných stavieb
- inžinierska činnosť v stavebníctve
- zámočnícke práce, výroba kovových výrobkov
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti
- poskytovanie služieb realitnej kancelárie

TIGNUM spol. s r.o.

- drevárska výroba
- stolárske práce a výroba nábytku
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne

SB GASTRO spol. s r.o.

- obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti mimo riadnej predajne
- poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb mimo riadnej predajne

2.3 ORGANIZAČNÉ ČLENENIE SPOL. S R.O.

Vedením spoločnosti je poverená rada vedenia, zložená z konateľov spoločnosti a ekonomického riaditeľa,

Vedenie spoločnosti tvoria konatelia, ekonomický riaditeľ, technický riaditeľ a výrobný riaditeľ.

Výkonné riadenie spoločnosti tvorí technický riaditeľ a výrobný riaditeľ.

Výrobná sféra spol. s r.o. je vnútorne rozdelená na divízie bez právnej subjektivity a s právnou subjektivitou.

bez právnej subjektivity
- divízia stavebná
- divízia kovovýroby
- divízia elektrovýroby a elektroinštal. prác
- divízia dopravno – mechanizačného strediska + MTZ

s právnou subjektivitou
- TIGNUM spol. s r.o.
- SB spol. s r.o.

Rada vedenia ako I. stupeň riadenia spoločnosti zodpovedá za realizáciu a ďalšie rozpracovanie stratégie podnikateľskej činnosti. Je vybavené splnomocnením celkového vedenia spoločnosti a rozhoduje s konečnou platnosťou o zabezpečení realizácie predmetu podnikania a s ním súvisiacich činností vo vnútri spoločnosti.

Výkonné riadenie spoločnosti ako II. stupeň sa člení na úseky, ktoré sú zložené u jednotlivých oddelení, referátov a komisií. Organizuje, eviduje, plánuje, vyhodnocuje, pripravuje a kontroluje plnenie výrobných úloh spoločnosti.

Divízie sú útvary na III. stupni riadenia, v ktorých sa realizuje konkrétna činnosť podnikania ich výkony sú udané v odbytových alebo vnútrofiremných cenách.

V náväznosti na rozsah úloh, ktoré jednotlivé divízie zabezpečujú, majú zriadené skupiny riadiacich pracovníkov na čele ktorých stroja vedúci výroby, hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci, profesní technici a majstri.