kovovýroba
Kovovýroba


stavebníctvo a doprava
Stavebníctvo a doprava


drevovýroba
Drevovýroba


Elektrovýrobky

Činnosť pracovníkov divízie je podpomá pre hlavné prevádzky firmy - stavebnú a korovýrobu. Zabezpečujú výrobu rozvádzačov PTTA ĺSTN EN 60439/ do 400V1250A pre stavebnú výrobu, domové a bytové rozvodnice. zákaznícke rozvádzače pre jednoduché technologické celky a rozvádzače pre pripojky NN. Tak isto pracovníci realizujú rozvody silno a slaboprúdu na stavbách, realizovaných firmou alebo dodávatel'shým spôsobom s následnou východiskovou prehliadkou a skúškou EI v zmysle vyhl. 718/2002.

V divízii sa vyrábajú oceľoplechové skrine /do IP43/, prvky technologických konštrukcií a zároveň sa prevádza servis a oprava elektronáradia vlastného ako aj pre vonkajších zákazíkov /zmluvný servis NAREX a MAKITA/.

Firma zabezpečuje pracovníkom pravidelné školenia pre zvýšenie poznatkov, nových technológií a predpisov, súvisiacich s ich činnosťou.

Firma je držitel'om oprávnenia pre činnost' na elektrických zariadeniach č. 266 IBB 1998 EZ V. M. O. S a E2. E4 a pracovníci majú odbornú spôsobilosť podl'a vyhl. 718/2002.

pozri galériu